ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ


ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Άριστη διαλυτική ικανότητα

ΧΡΗΣΗ: Επαγγελματική χρήση
ΠΡΟΪΌΝ: Διαλυτικό χρωμάτων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 800ml., 4lt., 22lt., 215lt.

Πληροφορίες Προϊόντος

Διαλυτικό για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και λακκών νίτρου. Έχει άριστη διαλυτική ικανότητα και βοηθάει στη δημιουργία πολύ καλής επιφάνειας.

Οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής.

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Mακριά από παιδιά

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα

Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες

Μην καπνίζετε

Να διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

Να διατηρείται δροσερό

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση

Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210 7793777

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ

ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.